ഇ-ബുക്ക്സ്

സീരിയൽ നമ്പർ വിഷയം കാണുക
1

കേരള പോലീസ് സ്ഥാപന ചരിത്രം

കൂടുതൽ വായിക്കുക
2 റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഇവെന്റ്സ് ഫോർ പ്രെസിഡെന്റ്സ് കളർ - എം സ് പി കൂടുതൽ വായിക്കുക
3 കേരള പോലീസ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2018 കൂടുതൽ വായിക്കുക
4 കേരള പോലീസ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2019 കൂടുതൽ വായിക്കുക
5 കേരള പോലീസ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2020 കൂടുതൽ വായിക്കുക
6 ദൈനംദിന പോലീസിംഗിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമം കൂടുതൽ വായിക്കുക
7 ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കൊവിഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കേരള പോലീസിന്റെ പങ്ക് കൂടുതൽ വായിക്കുക
8 വിഷൻ 2030- കേരള പോലീസ്- ആദ്യ പതിപ്പ് കൂടുതൽ വായിക്കുക
9 വിഷൻ 2030- കേരള പോലീസ്-രണ്ടാം പതിപ്പ് കൂടുതൽ വായിക്കുക
10 കാൻഡിഡ്- കേരള പോലീസ് കൂടുതൽ വായിക്കുക
11 പോലീസ് K9 സ്ക്വാഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമം കൂടുതൽ വായിക്കുക
12 ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷ I &II കൂടുതൽ വായിക്കുക
13 വിവിധ യൂണിറ്റുകളുടെ/ഡിവിഷനുകളുടെ ഷോൾഡർ സ്ലീവ് ചിഹ്നങ്ങളും ലോഗോകളും കൂടുതൽ വായിക്കുക
14

സെറിമോണിയൽ ഡ്രിൽ മാന്വൽ

കൂടുതൽ വായിക്കുക
15

കേരള പോലീസ് യൂണിഫോം

കൂടുതൽ വായിക്കുക
16

ഡൌൺ ദി മെമ്മറി ലൈൻ 100 വർഷങ്ങൾ - എം എസ് പി 1921-2021

കൂടുതൽ വായിക്കുക
17

കേരള പോലീസ് മാനുവൽ

കൂടുതൽ വായിക്കുക
18

കേരള പോലീസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ നം.1/2023

കൂടുതൽ വായിക്കുക
19

പദകോശം

കൂടുതൽ വായിക്കുക
19

കണക്റ്റിവിറ്റി പേജ് 2024

കൂടുതൽ വായിക്കുക
Last updated on Tuesday 27th of February 2024 PM