ഇന്റർനാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോൺഫെറൻസ്

ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ച് അസോസിയേഷനുമായി (ISRA) സഹകരിച്ച് കേരള പോലീസ്  മുൻകൈയെടുത്ത് 2008 ൽ ആരംഭിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വിവര സുരക്ഷാ ദിനത്തിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് മുമ്പ് സൈബർ സേഫ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന c0c0n. c0c0n ന്റെ പ്രമേയം എല്ലാ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സൈബർ ഭീകരത കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ്, സൈബർ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സൗജന്യ ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായ വിഷയങ്ങൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചില പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളാണ്. 2019 സെപ്റ്റംബർ, 27, 28 തീയതികളിൽ ആണ് C0c0n - 2019   നടന്നത്.  C0c0n - 2019 ന്റെ   പ്രധാന പ്രമേയങ്ങൾ - ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജിൻസ് , സുരക്ഷ പാലിക്കൽ, പാസ്സ്വേർഡ്ലെസ്സ് എക്കണോമി, പേയ്മെന്റ് ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമാക്കുക, വ്യാജ വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, എതിരാളികളെ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, ക്ലൗഡ് സുരക്ഷ, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ മുതലായവയാണ്.

കിഡ്ഗ്ലോവ് 2019:

അധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവരിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ISRA (ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ) യോടൊപ്പമുള്ള കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് കിഡ് ഗ്ലോവ്. വർഷം തോറും നടക്കുന്ന c0c0n - ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി & ഹാക്കിംഗ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായാണ് കിഡ് ഗ്ലോവ് 2015 സമാരംഭിച്ചത്. വിവിധ സൈബർ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വിവിധ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കുമായുള്ള ഓൺലൈൻ ശിശു സംരക്ഷണ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

KID Glove ലൂടെ താഴെ പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു

  1. സൈബർ സുരക്ഷ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
  2. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠ്യപദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുക
  3. അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നു
  4. വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
  5. സൈബർ സുരക്ഷയെയും ഓൺലൈൻ സുരക്ഷയെയും കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം നൽകുക
Last updated on Saturday 5th of February 2022 AM