സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ

0471-2317620
adgpscrb.pol@kerala.gov.in

സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ(എസ് സി ആർ ബി)നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് എഡിജിപി റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. എഡിജിപി എസ് സി ആർ ബിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഞ്ച് ഡിവിഷനുകളുണ്ട്.

 • ക്രൈം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ - സംസ്ഥാനത്തെ കുറ്റകൃത്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പരിപാലിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
 • ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി  - കേരള പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വകുപ്പിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനും അനലിറ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.
 • പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ - വകുപ്പിന്റെ വയർലെസ് ശൃംഖല പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം. നിലവിൽ അവരുടെ വയർലെസ് ആശയവിനിമയം വിഎച്ച്എഫ്, എച്ച്എഫ്, സാറ്റലൈറ്റ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യൂണിറ്റ് അവരുടെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കും പരിപാലിക്കുന്നു.
 • ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ
 • ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ബ്യൂറോ

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിങ്

തിരുവനന്തപുരത്ത് ആസ്ഥാനമുള്ള ഈ വിഭാഗം എസ് സി ആർ ബിയുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ,

 • പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
 • പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗത്തിനെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ
 • ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോഷണം
 • റോഡപകടങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണം
 • ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത് ആൻഡ് സൂയിസൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വിവരശേഖരണം.
 • ആസൂത്രണ ബോർഡിൻറെ സാമ്പത്തിക അവലോകനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരശേഖരണം.
 • ഗതാഗത കമ്മീഷണർക്കുള്ള റോഡപകട വിശദാംശങ്ങൾ
 • പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ
 • ഇന്ത്യൻ പകർപ്പവകാശ നിയമം, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മുതലായവയുടെ വിവരശേഖരണം.
Last updated on Monday 3rd of April 2023 PM