ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ

 

സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സേനയുടെ ആശയവിനിമയ നട്ടെല്ലാണ് കേരള പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്ർഡ്മെന്റിന്റെ ആശയവിനിമയ  സാങ്കേതിക വിഭാഗമാണ് പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം. കേരളാ പോലീസിന്റെ വിവിധ ശാഖകൾ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും വളരെ സജീവമായി വയർലെസായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ വയർലെസ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫിക് ആക്റ്റ് 1932, റേഡിയോ നടപടിക്രമങ്ങൾ, മാനുവലുകൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ജില്ലകളിൽ ദൈനംദിന പോലീസിങ്ങിനു   ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖല നൽകുക, ഉപകരണങ്ങൾ പരിപാലിക്കുക, കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അത് നന്നാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും. അവർക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര പരിശീലന വിഭാഗവും മെയിന്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ വർക്ക് ഷോപ്പും ഉണ്ട്. വിർഡ്വിർഡ്ഐർഡ്പി സെക്യൂരിറ്റി ബാൻർഡ്ഡോബസ്റ്റ്, ശബരിമല തീർത്ഥാടന സീസൺ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി, ദുരന്തനിവാരണം, ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ  മറ്റ് പ്രധാന ചുമതലകൾ.

 

ചരിത്രം

ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുമ്പ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസും (എംഎസ്പി) കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് പോലീസും (എസ്എപി) എച്ച്എഫ് മോർസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 1956 മുതൽ എം എസ് പി, എസ് എ പി സിഗ്നൽ യൂണിറ്റുകൾ കേരള പോലീസിന്റെ റേഡിയോ വിംഗ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു, എച്ച്എഫ്  വയർലെസ് ഉപകരണങ്ങൾ സിഡബ്ല്യു മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതായത് മോഴ്സ് കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

    1994 ൽ കേരള പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് നിലവിൽ വന്നു, വിഎച്ച്എഫ് ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ ആർടി മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതായത് ശബ്ദ ആശയവിനിമയം.

    ഇന്നും എച്ച്എഫ് ആശയവിനിമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റെല്ലാ വിദൂര ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകളുടെയും തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിദുരന്തമുണ്ടായാൽ പോലും വിശ്വസനീയമായ ആശയവിനിമയമായി ഇത് പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയുടെ എല്ലാ എൽ & ഒ ചുമതലകൾക്കുമായി വിഎച്ച്എഫ്, യുഎച്ച്എഫ് വഴി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള ആർടി ആശയവിനിമയം ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് സുഗമമാക്കുന്നു. വളരെ ദൂരെയുള്ള വനമേഖലകളിലെ കുന്നുകൾക്കും പർവതങ്ങൾക്കും മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെയാണ് ഇത് കൈവരിക്കാനാകുന്നത്. എല്ലാ ആർർഡ്ടി ആശയവിനിമയങ്ങളും വോയിസ് ലോഗറുകളിൽ റെക്കോർഡുചെയ്ത് സംഭരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല സ്ഥിരീകരണത്തിനായി ഏത് സമയത്തും വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും. കൂടാതെ കേരള പോലീസിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയുണ്ട്.

    ട്രാഫിക്, ലോ & ഓർഡർ മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയ്ക്കായി 70 പ്രാദേശിക റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകളുടെയും വിഎച്ച്എഫിലെ (കുറഞ്ഞതും ഉയർന്നതുമായ ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസികൾ) മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, കേരളത്തിലെ ചില പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ യുഎച്ച്എഫ് (അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വകുപ്പ് ലൈസൻസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ആവൃത്തികളുടെ ഫലപ്രദമായ പാച്ചിംഗിലൂടെ, ഒരു ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റിനും വിദൂര ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു സെറ്റിനുമിടയിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത ആശയവിനിമയം സാധ്യമാണ്.

കേരള പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗാഡ്ർഡ്ജെറ്റുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ജോലികളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കേരള പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഎംയു (ജില്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിപാലന യൂണിറ്റുകൾ) ആണ് ജില്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ ആന്റി വൈറസ് പരിപാലനവും നെറ്റ്ർഡ്വർക്കിംഗും നടത്തുന്നത്.

 

Last updated on Saturday 18th of March 2023 PM