കേരള പോലീസ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് ആമെനിറ്റി ഫണ്ട്

മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഒരു ഫണ്ട് രൂപികരിച്ചു. പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഈ ഫണ്ടിൽ അംഗമാകാൻ അർഹതയുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ മേധാവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഓരോ ജില്ലാ യൂണിറ്റിനും ഈ ഫണ്ട് ഉണ്ട്. അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിവ് സംഭാവന കൂടാതെ, സർക്കാർ ഗ്രാന്റും ലഭ്യമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, വൈദ്യസഹായം, ഗ്രാന്റ്, ലൈബ്രറി, സായാഹ്ന ട്യൂഷൻ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ക്ഷേമ നടപടികൾ ടി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കാം.

Last updated on Thursday 18th of May 2023 PM