റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ് (ആർആർആർഎഫ്)

മതപരവും സാമുദായികവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കലാപങ്ങളും കലാപ സാഹചര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി 1995 ലാണ് സ്റ്റേറ്റ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് താലൂക്കിലെ പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊളപ്പറമ്പിലാണ് ആസ്ഥാനം. എസ്ആർഎഎഫിനെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ് (ആർആർആർഎഫ്) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ഈ ബറ്റാലിയൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘവുമായി സഹകരിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു.

ചരിത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാണ്ടിക്കാട് വില്ലേജിൽ 88 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ ക്യാമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിന്റെ ഘടകമായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പ്.

ഘടനാ ഘടന

നാല് പോലീസ് റേഞ്ചുകളിലായി നാല് വിംഗുകളിലായാണ് ആർആർആർഎഫിനെ വിന്യസിക്കുന്നത്. SAP-TVPM വിംഗ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ ARC-EKM വിംഗ്, തൃശ്ശൂർ ARC-TSR വിംഗ്, KAP 4 Bn-KNR വിംഗ്, KNR. RRRF മൂന്ന് വിംഗ്കളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. QRT, DRT, VIP സുരക്ഷാ വിഭാഗം. ക്യുആർടി, ഡിആർടി വിംഗുകൾ 4 റേഞ്ചുകളിലായി നാല് വിംഗുകളിലും വിഐപി സുരക്ഷാ വിഭാഗം RRRF TVPM വിംഗിലും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിആർടി വിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി പരിശീലനം നൽകുകയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Last updated on Sunday 19th of March 2023 PM