ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി 

0471-2315965
spict.pol@kerala.gov.in

പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും പോലീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിലെ എഡിജിപി യുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ്, ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി (ഐസിടി) ആണ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വം. പോലീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കാം:

  • പോലീസ് ജോലിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ പ്രക്രിയ വിപുലീകരിക്കുക.
  • പോലീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ, ഡിസിആർബി, മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക.
  • പരിശീലന ആവശ്യകതകൾ തിരിച്ചറിയുകയും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യുക.
  • ഇൻഫർമേഷൻ & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്തെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിച്ചു ആയത് പോലീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
  • എൻസിആർബി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ദ്രാലയം, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവായി വികസിപ്പിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക. (സിസിടിഎൻഎസ് മുതലായവ)

ചരിത്രം

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പോലീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ. 1972 ൽ രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ആരംഭിച്ചു. അക്കാലത്ത് സ്ഥാപിതമായ ടിഡിസി കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നീട് പുരാവസ്തുവായി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയത്തിന് കൈമാറി. 1989 വരെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര യൂണിറ്റായി ആയിരുന്നു ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 1989 മെയ് 8 ന് ഉത്തരവ് നമ്പർ (എംഎസ്) / 69/89 / ആഭ്യന്തരം പ്രകാരം പോലീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ, ക്രൈം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിഭാഗം, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ബ്യൂറോ, പോലീസ് പ്രസ്സ് തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എസ്.സി.ആർ.ബി രൂപീകരിച്ചു.

പോലീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ:

  • ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യു സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചതിനും നടപ്പാക്കിയതിനും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ അഭിനന്ദന കത്ത് ലഭിച്ചു.
  • വെർച്വൽ ക്യു സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചതിന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദന കത്ത് ലഭിച്ചു.
  • ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് 2011 ലെ പൊതുസേവന വിതരണത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
Last updated on Monday 13th of June 2022 AM