പോലീസ് പ്രസ്സ്

പോലീസ് ആസ്ഥാനത്താണ് പോലീസ് പ്രസ്സ്  സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ അച്ചടി ജോലികൾ പോലീസ് പ്രസ്സ് നിർവഹിക്കുന്നു. 3 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു ബൈൻഡറെയാണ് പ്രസ്സിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പോലീസ് പ്രസ്സിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്.

1.കണക്റ്റിവിറ്റി പേജുകളുടെ അച്ചടി പ്രവൃത്തികൾ

2.അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൈപ്പുസ്തകം

3.ശബരിമലയ്ക്കായുള്ള പോലീസ് ബന്ദോബസ്റ്റ് ക്രമീകരണത്തിന്റെ അച്ചടി പ്രവൃത്തികൾ

4.ക്ഷണ ഫോമുകൾ, കാർഡുകൾ മുതലായവയും മറ്റ് അടിയന്തര അച്ചടി ജോലികളും.

Last updated on Thursday 26th of November 2020 AM