പോലീസ് റേഞ്ചുകൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 4 റേഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. റേഞ്ചുകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരാണ്. കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസ് തവക്കരയിലും, തൃശ്ശൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസ് വെളിയന്നൂരിലും, എറണാകുളം റേഞ്ച് ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിലും, തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നന്ദാവനത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ റേഞ്ചുകളുടെയും കീഴിൽ വരുന്ന പോലീസ് ജില്ലകൾ യഥാക്രമം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Thiruvananthapuram Range

1. Thiruvananthapuram Rural
2. Kollam City
3. Kollam Rural
4. Pathanamthitta

0471-2330747
digtvmrange.pol@kerala.gov.in

Ernakulam Range

1. Alapuzha
2. Kottayam
3. Idukki
4. Ernakulam Rural

 

0484-2557500
digekmrange.pol@kerala.gov.in

Thrissur Range

1. Thrissur City
2. Thrissur Rural
3. Palakkad
4.Malappuram

0487-2424250
digtsrrange.pol@kerala.gov.in

Kannur Range

1. Kozhikode City
2. Kozhikode Rural
3. Wayanad
4. Kannur City
5. Kannur Rural
6. Kasaragod

0497-2700586
digknrrange.pol@kerala.gov.in

South Zone

The Deputy Inspector General of Police (Trivandrum Range)
Nandavanam,
Trivandrum - 695033

The Deputy Inspector General of Police (Ernakulam Range)
Changampuzha Nagar. P.O,
South Kalamassery, Ernakulam, PIN - 682033

North Zone

The Deputy Inspector General of Police (Thrissur Range)
High Road,
Thrissur - 680001

The Deputy Inspector General of Police (Kannur Range)
Thavakkara,
Kannur - 670002

Last updated on Thursday 18th of May 2023 PM