കേരളാ പോലീസിനെ കുറിച്ച്

കേരളസംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ നിർവഹണ വകുപ്പ് ആണ്  കേരളാ പോലീസ്. കേരളാ പോലീസിന്റെ  ആസ്ഥാനം  സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ്.

          രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സേനാ എന്ന ഖ്യാതി കേരളാ പോലീസിന് സ്വന്തം ആണ്. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ  മുന്നിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളാ പോലീസ്. നിയമ സംഹിതയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ  ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ആണ് കേരളം. ഈ ജനസൗഹൃദ പോലീസ് സംവിധാനം ജനമൈത്രി എന്ന പേരില് അറിയപെടുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം കുറ്റകൃത്യങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യപെടുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനത്തില് ആണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് നില്ക്കുന്നത് രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹിയാണ്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ പ്രതിച്ഛായയുടെ വീക്ഷണകോണിലൂടെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. പോലീസിന് നേരിട്ട് പ്രഥമവിവരറിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ യഥാസമയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലും  കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും കുറ്റവാളികളെയും നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച നല്ല പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണിത്.

          രാജ്യത്തെ നിരവധി പോലീസ് പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും നൂതന പദ്ധതികളുടെയും ഉറവിടമാണ് കേരള പോലീസ്. 2011ല്  നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ കേരള പോലീസ് ആക്ട്രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനകള്ക്കും അവരുടെ പ്രാദേശിക പോലീസ് നിയമങ്ങള്തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. നൂതന ആശയങ്ങളായ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബോര്ഡ്, പോലീസ് പരാതി പരിഹാര അതോറിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷന്, പോലീസ് വെല്ഫെയര് ബ്യൂറോ, കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊലീസിങ് തുടങ്ങിയവ കേരളാ പോലീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ചു. കൗമാരക്കാരിലെ വ്യതിചലന സ്വഭാവത്തെ ക്രിയാത്മകമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും യുവാക്കള്ക്കിടയില് നല്ല പൗരത്വ മൂല്യങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 2008-2010 കാലയളവില്  കേരള സംസ്ഥാനത് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയെ ദേശിയ അടിസ്ഥാനത്തില നടപ്പില് വരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അംഗീകരിക്കുകയും  തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പില് വരുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ സൈബര് രംഗത്തെ കേരളപോലിസിന്റെ സംഭാവനകളായ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബര് ഡോം, സൈബര്  സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള രാജ്യാന്തര വാര്ഷിക സമ്മേളനം ആയ  കൊക്കൂണ് എന്നിവ  സമൂഹഹൃദയത്തില് ഹൃദ്യമായ സ്ഥാനം നേടാന് സഹായകമായി.

          കേരള സമൂഹത്തിലെ ഉയര്ന്ന സാക്ഷരതാ നിലവാരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉയര്ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പൗരന്മാരുമായി ഇടപഴകുന്നതിലെ അവരുടെ വൈദക്ത്യം, മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം, നൈപുണ്യ നിലവാരം എന്നിവ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ കേരളാ പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന കര്ശന മത്സരപരീക്ഷയിലൂടെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത്. ഇത് കേരള സമൂഹത്തിന്റെ സുതാര്യതയെയും  ന്യായബോധത്തെയും  പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. പുതുതായി നിയമനം ലഭിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ആധുനിക പോലീസ് വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നല്കുകയും കേരള പോലീസിന്റെ പ്രമാണസൂക്തം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാന് അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Last updated on Friday 1st of July 2022 AM