ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പുകൾ കുടിയേറ്റക്കാരന്റെ വിരലടയാളം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്അപേക്ഷകർക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അറ്റസ്റ്റേഷനായി ജില്ലാ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയിലെ ടെസ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സമീപിക്കാംമാസത്തിലെ ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്ചകളിൽ മുൻകൂർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റോടെ സേവനം ലഭ്യമാകും. "0055-00-103-99" എന്ന അക്കൗണ്ടിന് കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ട്രഷറിയിൽ 1220/- രൂപ (അധിക പകർപ്പിന് 125/- രൂപ) നൽകണം.

ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഹാജരാക്കണം.

1.ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന വിലാസത്തിലാണ് ഒരു അപേക്ഷ.

2.ഫീസ് അടച്ചതിന്റ യഥാർത്ഥ ചലാൻ.

3.പകർപ്പുകളുള്ള വാലിഡ്  പാസ് പോർട്ട്/ഒസിഐ കാർഡ്

4.റേഷൻ കാർഡ് / ഇലക്ടറൽ കാർഡ് / ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (പകർപ്പുകൾ സഹിതം) പോലെ നിലവിലുള്ള താമസത്തിന്റെ തെളിവ്

5.രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ

 
 
      ഡൗൺലോഡ് :Application Form for Fingerprint Attestation
 

 

കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക Tester Inspector of District Fingerprint Bureau

കുറിപ്പ്: ഓൺലൈനായി പണമടയ്ക്കുന്നതിന്, ഇ-ട്രഷറിയിലെ നടപടിക്രമം www.portal.etreasury.kerala.gov.in

                           

വകുപ്പുതല രസീതുകൾ

വകുപ്പ് -> പോലീസ്

ജില്ല-> തിരുവനന്തപുരം (എല്ലാ ജില്ലാ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് യൂണിറ്റുകൾക്കും)

ഓഫീസിന്റെ പേര്-> ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ/സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ

പണമടയ്ക്കൽ-> 0055-00-103-99 സേവനങ്ങളും സേവന ഫീസും

Last updated on Tuesday 20th of June 2023 PM