സേവനവകാശം

കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമം, 2012 നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു, പൗരന്മാരുടെ പരാതികൾ ഫലപ്രദവും സമയബന്ധിതവുമായ പരിഹാരത്തിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ബാധ്യസ്ഥരാക്കുന്നതിനും ഈ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് തലത്തിലുള്ള അപ്പീൽ സംവിധാനം ബിൽ നൽകുന്നു. സേവനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ, സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചുമതല ബില്ലിന്റെ സെക്ഷൻ 5 അടിവരയിടുന്നു, നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 500 രൂപയിൽ കുറയാത്ത പിഴ അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ബില്ലിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാൽ 5000 രൂപയിൽ കൂടാത്ത പിഴയും ഒടുക്കണം.

എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും വകുപ്പ് മേധാവികളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമാനുസൃത സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമം ആരംഭിച്ച് ആറ് മാസത്തിനകം അവരോരോരുത്തരും നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് ബില്ലിന്റെ സെക്ഷൻ 3 പറയുന്നു. സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും അതിനുള്ള നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കും അപ്പീലുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഒന്നും രണ്ടും അപ്പീൽ അധികാരികൾ അപ്പീലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയും ബിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. രണ്ട് അപ്പീൽ അധികാരികൾക്കും രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതും പരിശോധിക്കേണ്ടതും, നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും അപ്പീലിൻറെയും വാദം കേൾക്കുന്നതിന് സമൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലും സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

 

Sl No Service Activity Stipulated time Limit Designated Officer First Appellate Authority Second Appellate Authority
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Mike Sanction 3 days District Police Office Sub Divisional Police Offices DCP(Admin)/ Addl.SP/DySP(Admin)/ DySP/ACP concerned District Police Chief Range DIG

2

Passport Enquiry 20 days Special Branch Office in Cities/Districts ACP/DySP(Special Branch Office in Cities/Districts) District Police Chief Range DIG

3

Petition Enquiry 15 days from the date of receipt of application Police Station SHO ACP/DySP concerned DCP (L&O), DCP( Admin), Addl. SP
Women Cell CI Women Cell DySP/ACP Crime Detachment  District Police Chief
4

 

Issuing receipt for receiving petition Same day Police Station SHO DySP/ACP DCP (L&O), DCP( Admin), Addl. SP
Women Cell CI Women Cell DySP/AC Crime Detachment  District Police Chief

5

Copy of FIR Same day Police Station SHO DySP/ACP concerned District Police Chief

6

Post Mortem Certificate 3 days from the date of receipt of PMC from the Medical authority Police Station SHO DySP/ACP concerned DCP (L&O), DCP( Admin), Addl. SP

7

Certificate of Non-involvement in Offences Enquiry report 15 days District Police Office District Police Chief Cities/Districts Range DIG IGP Zone concerned

8

NOC for Arms & Explosive license 15 days  District Police Office Cities/Districts District Police Chief Cities/Districts Range DIG IGP, Zone concerned

9

Job Verification 15 days Special Branch Offices in Cities/Districts ACP/DySP(Special Branch Office in Cities/Districts) District Police Chief Range DIG

10

Foreigners Registration 7 days District Police Office District Police Chief Cities/Districts Range DIG IGP, Zone concerned

11

Releasing of vehicles taken into custody after completing formalities 3 days Police Station SHO DySP/ACP concerned DCP (L&O), DCP( Admin), Addl. SP

12

Service of Summons and execution of warrants Before the posting date of the case Police Station SHO DySP/ACP concerned DCP (L&O), DCP( Admin), Addl. SP

13

Enquiry of petitions regarding atrocities on SC/ST 10 days from the date of receipt of the petition by the officer concerned SMS Units & DySP/ACP in SDPOs DySP/ACP concerned District Police Chief Range DIG

 

Last updated on Friday 19th of April 2024 PM