മുൻ പോലീസ് മേധാവിമാർ

 Anil Kant IPS

അനിൽ കാന്ത് ഐ പി എസ്

01-07-2021 മുതൽ 30-06-2023

View More

 Loknath Behera IPS

ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഐപിഎസ്

01-06-2016 മുതൽ 06-05-2017

01-07-2017 മുതൽ 30-06-2021

View More

 Dr. T.P Senkumar IPS

ഡോ. ടി.പി സെൻകുമാർ ഐ പി എസ്

01-06-2015 മുതൽ 31-05-2016

06-05-2017 മുതൽ 30-06-2017

View More

 K.S Balasubramanian IPS

കെ എസ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ഐപിഎസ്

01-09-2012 മുതൽ 31-05-2015

View More

 Jacob Punnoose IPS

ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ഐപിഎസ്

01-12-2008 മുതൽ 31-08-2012

View More

 Raman Srivastava IPS

രമൺ ശ്രീവാസ്തവ ഐപിഎസ്

01-02-2005 മുതൽ 30-11-2008

View More

 P.K Hormese Tharakan IPS

പി.കെ ഹോർമീസ് തരകൻ ഐ.പി.എസ്

31-05-2003 മുതൽ 31-01-2005

View More

 K.J Joseph IPS

കെ ജെ ജോസഫ് ഐപിഎസ്

31-01-2002 മുതൽ 31-05-2003

View More

 W. Joseph Dawson IPS

ഡബ്ല്യു.ജോസഫ് ഡേവ്സൺ ഐ.പി.എസ്

31-10-2001 മുതൽ 31-01-2002

View More

 R. Padmanabhan IPS

ആർ.പത്മനാഭൻ ഐ.പി.എസ്

31-05-2001 മുതൽ 31-10-2001

View More

 P.R Chandran IPS

പി ആർ ചന്ദ്രൻ ഐപിഎസ്

26-07-2000 മുതൽ 31-05-2001

View More

 B.S Sasthri IPS

ബിഎസ് ശാസ്ത്രി ഐപിഎസ്

31-03-1998 മുതൽ 25-07-2000

View More

Last updated on Friday 21st of July 2023 11:31:18 AM