സായുധ സേന ആസ്ഥാനം

 

ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസിന് ആളില്ലാതായാൽ എവിടെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സായുധ പോലീസ് ബറ്റാലിയനുകളെ വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ള റിസർവ് സേനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭരണപരമായി, സായുധ പോലീസ് ബറ്റാലിയനുകൾ ജില്ലാ പോലീസിലേക്ക് തുടർന്നുള്ള കൈമാറ്റത്തിനുള്ള ഫീഡർ സേവനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംഘടനാപരമായി, ലോകത്തെവിടെയും കാലാൾപ്പട ബറ്റാലിയനുകളുടെ മാതൃകയിലാണ് സായുധ പോലീസ് ബറ്റാലിയനുകൾ പരിപാലിക്കുന്നത്.

 

മൊത്തം 6,755 പേരുള്ള പതിനൊന്ന് ബറ്റാലിയനുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവർ:

 • Ist Kerala Armed Police - KAP-I (Thrissur/ Trichur)
 • IInd Kerala Armed Police - KAP-II (Palakkad/Palghat)
 • IIIrd Kerala Armed Police - KAP-III(Adoor)
 • IVth Kerala Armed Police -KAP-IV(Kannur)
 • Vth Kerala Armed Police -KAP- V(Kuttikanam)
 • Special Armed Police -SAP (Thiruvananthapuram)
 • Malabar Special Police -MSP (Malappuram)
 • Rapid Response and Rescue Force - RRRF (Pandikkad)
 • India Reserve Battalion - IRBn (Thrissur)
 • State Industrial Security Force -SISF(Thiruvananthapuram)
 • Armed Women Police Battalion
Last updated on Monday 20th of March 2023 AM