നോൺ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ഒഫൻസ്  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NIO സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)/പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (PCC)

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർക്കുലർ-15/2022/PHQ, തീയതി 13/05/2022-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2011-ലെ കേരള പോലീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 59 പ്രകാരം പോലീസ് വകുപ്പ് നൽകുന്ന ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NIO സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് (പിസിസി) പകരം. അത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ രാജ്യത്തിനകത്ത് ജോലി/മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകും.

കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായോ ഓഫ്ലൈനായോ സമർപ്പിക്കാം.

ഓൺലൈൻ

സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ അതത് ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസിലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ THUNA (https://thuna.keralapolice.gov.in/) വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ കേരള പോലീസിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് (Pol App) വഴിയോ സമർപ്പിക്കാം. തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട PS അല്ലെങ്കിൽ DPO യിലെ iCoPS ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സിറ്റിസൺ മൊഡ്യൂളിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും

ഓഫ് ലൈൻ

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അതത് ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസിലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് iCoPS അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. കൂടുതൽ അന്വേഷണവും അംഗീകാര പ്രക്രിയയും iCoPS ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ മാത്രമേ നടത്തൂ.

അപേക്ഷയുടെ രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ അപേക്ഷയ്ക്കും ഓൺലൈനായോ  ഓഫ്ലൈനായോ അക്നോളജ്മെന്റ് രസീത് നൽകും.

വിശദാംശങ്ങൾ നൽകണം

 

1.വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ.

2.ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ.

3.തിരിച്ചറിയൽ വിശദാംശങ്ങൾ.

4.നിലവിലുള്ളതും സ്ഥിരവുമായ വിലാസം നൽകുക, സ്ഥിരവും നിലവിലുള്ളതുമായ വിലാസങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകന്റെ കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ താമസ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

5.നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി അപേക്ഷകൻ നേരിട്ട് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെടുന്ന/അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

6.രാജ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അപേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ നടപടികളുണ്ടെങ്കിൽ, വിശദാംശങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചേർക്കുക.

7.കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യകതയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ.

അപ്ലോഡ് / അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട രേഖകൾ

അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം:

1. അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോ

2. വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്: ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്:

  i റേഷൻ കാർഡ്

  ii വോട്ടേഴ്സ് ഐഡി

  iii എസ്എസ്എൽസി ബുക്ക്

  iv ആധാർ കാർഡ്

  v പാസ്പോർട്ട്

3. ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ്: ഈ രേഖകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്:

  i സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവ. സ്ഥാപനം.

  ii ആധാർ കാർഡ്

  iii വോട്ടേഴ്സ് ഐഡി

  iv വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതിപത്രം

  v പാസ്പോർട്ട്

4. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യകത കാണിക്കുന്ന കത്തിന്റെ/രേഖയുടെ പകർപ്പ് (പരസ്യത്തിന്റെ പകർപ്പ്, സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന മുതലായവ)

അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ്

  i സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ് 610/- ആയിരിക്കും. കാലാകാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ.

  ii THUNA/Pol-APP (ഓൺലൈൻ) വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് സമർപ്പിക്കാവൂ. എല്ലാ വിപുലമായ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങളും THUNA, Pol-APP എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്.

  iii PS/പോലീസ് ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ (ഓഫ്ലൈൻ), അപേക്ഷകൻ ട്രഷറിയിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും ചലാൻ PS/ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ TR 5 വഴി PS/Police Office-ൽ ഫീസ് വാങ്ങാം. ചലാൻ അല്ലെങ്കിൽ TR 5-ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ iCoPS-ൽ നൽകാം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം

  i പ്രസക്തമായ രേഖകൾ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധന നടത്തി അപേക്ഷകന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയും മുൻഗാമികളും പരിശോധിച്ച ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കൽ രേഖ നൽകും.

  ii അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിരസിക്കൽ അറിയിപ്പ് ഓൺലൈനായോ ഓഫ്ലൈനായോ മുകളിലെ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കും

  iii ഓൺലൈനായോ ഓഫ്ലൈനായോ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ക്യുആർ കോഡും അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോയും പതിപ്പിക്കും. QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരികത ആർക്കും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.

  iv സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഡിപിസി/എസ്എച്ച്ഒമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.

Last updated on Monday 26th of June 2023 PM