കേരള സായുധ സേന മൂന്നാം ബറ്റാലിയൻ

04734-217172
cmdtkap3.pol@kerala.gov.in

ബറ്റാലിയന്റെ ചരിത്രം

 

GO (MS) നമ്പർ: 22/ 03/ 1979 പ്രകാരം നിലമ്പൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കെഎപി 3 ബറ്റാലിയൻ ആദ്യം രൂപീകരിച്ചത്. ഈ ബറ്റാലിയന്റെ ആസ്ഥാനം പിന്നീട് GO (MS) നമ്പർ 119/79/Home Dtd: 31. 08.1979 പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. . ജില്ലാ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്  നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ആവശ്യമായതിനാൽ പിന്നീട് GO (MS) നമ്പർ 38/83/ Home Dtd : 16. 03. 1983 പ്രകാരം ആസ്ഥാനം ആലപ്പുഴയിലേക്ക് മാറ്റി. അതിനുശേഷം ബറ്റാലിയന്&zwjറെ ആസ്ഥാനം താൽക്കാലികമായി   ചേർത്തലയിലേക്ക് മാറ്റി, GO (MS) നമ്പർ 50/85/ Home Dtd: 02/ 03/ 1985 പ്രകാരം ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.  തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാണ്ടിക്കാട് വരെ 1988 ഫെബ്രുവരി വരെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ബറ്റാലിയൻ ആസ്ഥാനം 1988 മാർച്ചിൽ GO (Rt. ) നമ്പർ 343/ Home Dtd: 27. 01. 1988 പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്തെ SAP കാമ്പസിലേക്ക് മാറ്റി.

GO (Rt) No: 384/91/Home Dtd: 17/ 01/ 1991 പ്രകാരം, ഈ ബറ്റാലിയന്റെ ആസ്ഥാനം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരിൽ സ്ഥാപിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് അടൂർ താലൂക്കിലെ ഏറത്ത് വില്ലേജിലെ (ഏറത്ത് പഞ്ചായത്ത്) പഴയ സർവേ നമ്പർ: 267 (ഭാഗം), 308 (പുതിയ സർവേ നമ്പർ: 52 & 48/03) എന്നിവയിൽ 14.1650 ഹെക്ടർ ഭൂമി, ശ്രീ. കെ.ദാമോദരൻ ഉണ്ണിത്താന്  87,63,953/- രൂപ നൽകി സ്വന്തമാക്കി. അതിനു ശേഷം 29/08/1998 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ.ഇ.കെ.നായനാർ തറക്കല്ലിട്ടു.

കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനെയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. KAP 3 ബറ്റാലിയന്റെ അടൂരിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ആസ്ഥാനം 16/05/2003 ന് അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ.ആന്റണി കമ്മിഷന്&zwj ചെയ്തു. കേരള രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ആധുനിക കെട്ടിടങ്ങളോടുകൂടിയ പുതിയ ക്യാമ്പ് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ബറ്റാലിയൻ ആണിത്. ബറ്റാലിയൻ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പുതിയ ക്യാമ്പിൽ 16/06/2003-ന് G.O(MS) 100/2003 Dtd 07/05/2003 പ്രകാരം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം ട്രഷറീസ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ: F3-7757/03/LD IS Dtd: 21/07/2003 പ്രകാരം, ബറ്റാലിയന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും സബ് ട്രഷറി, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ നിന്ന് സബ് ട്രഷറി, അടൂർ ലേക്ക്  മാറ്റി. .

Last updated on Tuesday 21st of March 2023 AM