ഐ എ പി എസ് : ഇന്റേണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റം

പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകളിലും സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസുകളിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വെബ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനാണ് iAPS. ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളോടും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കൂടി സുതാര്യമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം. കെൽട്രോൺ വഴി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷനാണ് സോഫ്റ്റ് വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. GO(Rt) നമ്പർ 2178/2010/Home dtd 30/06/2010 പ്രകാരം 2010-2011 വർഷത്തെ സംസ്ഥാന പദ്ധതി പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിലാണ് പദ്ധതി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ മുഖേനയാണ് വകുപ്പിലുടനീളം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.

റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്

Sl. No Name Email ID Mobile Number
1 Sanal Kumar N, Administrative Assistant, Kerala Armed Women Police Battalion dmusz2spark.pol@kerala.gov.in 9497965360
3 Benny Thomas, Junior Superintendent, MSP, Malappuram dmunz1spark.pol@kerala.gov.in 9497965361
4 Preman K, Junior Superintendent, Crime Branch, Kannur dmunz2spark.pol@kerala.gov.in 9497965362
2 Anvar A P, Senior Superintendent , Police Headquarters Thiruvananthapuram dmusz1spark.pol@kerala.gov.in 9497965363

 

Assistant State Resource Persons of iAPS

Name Email ID Mobile Number
Abhilash Joseph, Senior Clerk,IRB abhibio@gmail.com 9496125859
Smithesh A S, Senior Clerk, MSP smitheshas@yahoo.com 9846412266
Shanavas F, Senior Clerk, APB HQ shanavasf@yahoo.com 9447558828
Vidya Vijayan, Clerk, PHQ vid27venu@gmail.com 9633944985
Shefeena S, Clerk, DPO PTA sshafeena@rediffmail.com 9656313657

 

iAPS -Contact Details of Password Administrators for Districts and Special Units
SL No PEN Name Designation and Offices Email ID Contact Number Units Authorised
1 735455 Adarsh R Senior Clerk, KAWPB gireesh.adarsh@gmail.com 9946882187 Thiruvananthapuram City
2 192434 Saju D Kumar Senior Clerk,DPO Tvm Rural sajiu200910@gmail.com 9495507798 Thiruvananthapuram Rural
3 162165 Bipin R Clerk, CPO Kollam bipindpo@gmail.com 8891852851 Kollam City
4 382079 Aneesh B T Clerk, DPO Kollam Rural aneeshbklm@gmail.com 9846356078 Kollam Rural
5 349333 Aravind R Senior Clerk, DPO Pathanamthitta kittus.aravind@gmail.com 9447563273 Pathanamthitta
6 182590 Devan Sali V Clerk , DPO Alappuzha devansali@gmail.com 9497910077
8606317365
Alappuzha
7 189562 Jobimon Senior Clerk , DPO Kottayam jobychachan@gmail.com 9497911786
9400040064
Kottayam
8 327176 Devasia P D Senior Clerk, DPO Idukki sibypullikkattil@gmail.com 9497913267
9446808474
Idukki
9 264027 Jothish K S Senior Clerk ,CPO Kochi jothishks@gmail.com 9497915261 Kochi City
10 394776 Shaiju Thomas P SG Typist ,DPO Ernakulam Rural spalattil@gmail.com 9497366779 Ernakulam Rural
11 151486 Santhosh K C Junior Superintendent, CPO Thrissur kc.santhosh@gmail.com 9495053164 Thrissur City
12 264125 Viju Kumar C S Senior Clerk, Thrissur Range Office csvijukumar20@gmail.com 9526543997 Thrissur Rural
13 401069 Kuttykrishnan P Senior Clerk,DPO Palakkad kuttykrishnanp@yahoo.in 9495289725 Palakkad
14 112451 Rajeev A S Senior Clerk , MSP saaadkp@gmail.com 9497345960 Malappuram
15 139894 Jabir M Senior Clerk , NZ Office jabirmadathil@gmail.com 9447755424 Kozhikkode City
16 489903 Manzoora P Senior Clerk ,DPO Kozhikkode Rural manzooramajeed@gmail.com 9562247981 Kozhikkode Rural
17 150711 Sunil Kumar K C Senior Clerk,DPO Wayanad sunilnambiarwayanad@gmail.com 9446256756 Wayanad
18 809098 Adarsh J S Clerk, CPO Kannur jsadarsh94@gmail.com 8590007600 Kannur City
19 121453 Biju N K Senior Clerk ,KAP-4 biju.nok@gmail.com 9961854273 Kannur Rural
20 318366 Bindu M SG Typist, DPO Kasaragod bindupradeep72@gmail.com 9497970243
9400455025
Kasaragod
21 317247 Jyothish Kumar P S Senior Clerk, PHQ jyothishcpo@gmail.com 9497900080 PHQ, FSL, KEPA, PTC, Coastal Police
22 406177 Shanavas F Senior Clerk,APB HQ shanavasf@yahoo.com 9447558828 Battalions
23 144760 Baiju Mathew Administrative Assistant SSB HQ baijumathew@gmail.com 9447102003 State Special Branch, Railway Police
24 388175 Visakh G I Senior Clerk, CB HQ visakhgi@yahoo.com 9846611239 Crime Branch, EOW, ATS, SOG
25 117084 Manju A V Manager, SCRB manjukap3@gmail.com 9496369964 SCRB, Telecommunication

SPARK - Service and Payroll Administrative Repository for Kerala

Thiruvananthapuram SPARK PMU   0471-2579700         Download SPARK Froms  


The project started in Police Department from July 2007 onwards. For the first time in this Department, the project had been succesfully implemented in Police Head Quarters in August 2007 itself. Thereafter continuous Training Programme had been arranged in this Department and by April 2009 all offices in Police Department throughout the State had processed their monthly Salary Bills through SPARK. The following members of Police Department are functioning as Nodal Officer and Department Management Users for monitoring the Project.

SPARK Nodal Officer

N. Sanal Kumar
Senior Superinendent, Police Headquarters Thiruvananthapuram
spark.pol@kerala.gov.in
9497965360

SPARK Help Desk In Police Department

Name Designation Email Phone
Sanal Kumar . N SPARK Nodal Officer and DMU
Administrative Assistant ,  Kerala Armed Women Police Battalion
spark.pol@kerala.gov.in , dmusz2spark.pol@kerala.gov.in,   9497965360, 9497900577
A P Anvar  DMU SZ-1
Senior Superintendent (A&E), Police Headquarters, Thiruvananthapuram
dmusz1spark.pol@kerala.gov.in 9497965363
Benny Thomas DMU NZ-1
Junior Superintendent, MSP, Malappuram
dmunz1spark.pol@kerala.gov.in 9497965361
Preman .K DMU NZ-2
Junior Superintendent, Crime Branch, Kannur
dmunz2spark.pol@kerala.gov.in 9497965362

 

Name Of Office Mobile Number Land Line
Treasury Directorate 9496383764 0497-2707722
Thiruvananthapuram 9496383741 0471-2330367
Kattakkada 9496383742 0471-2290262
Kollam 9496383743 0471-2793553
Kottarakkara 9496383744 0474-2454832
Pathanamthitta 9496383745 0468-2222402
Alappuzha 9496383746 0477-2239889
Chengannur 9496383747 0479-2452028
Kottayam 9496383748 0481-2562281
Pala 9496383749 0482-2212805
Idukki 9496383750 0486-2252004
Ernakulam 9496383751 0484-2422586
Muvattupuzha 9496383752 0485-2814962
Thrissur 9496383753 0487-2360348
Irinjalakuda 9496383763 0480-2831996
Palakkad 9496383754 0491-2534236
Cherpulassery 9496383761 0466-2281087
Malappuram 9496383755 0483-2734459
Kozhikode 9496383756 0495-2370720
Thamarassery 9496383757 0495-2222254
Wayanad 9496383758 04936-202639
Kannur 9496383759 0497-2700683
Mattannur 9496383762 0490-2471007
Kasaragod 9496383760 04994-255181
Last updated on Friday 27th of October 2023 PM