പോലീസ് സ്റ്റോർ

അസിസ്റ്റൻറ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ -1, (എ.ഐ.ജി -1) പിഎച്ച്ക്യുവാണ്  പോലീസ് ചീഫ് സ്റ്റോർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് റാങ്കിലുള്ള ചീഫ് സ്റ്റോർ കീപ്പറും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ  ഒരു അസി. സ്റ്റോർ കീപ്പർ, രണ്ട് പായ്ക്ക്  ചെയ്യുന്നവർ, രണ്ട് ലാസ്കർ എന്നിവരുമുണ്ട് . കൂടാതെ ഡിവൈഎസ്പി യുടെ കീഴിൽ ഒരു ആർമർ വിഭാഗവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പോലീസ് ചീഫ് സ്റ്റോറിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1.പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നൽകിയ സപ്ലൈ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും ശേഖരിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ വസ്തുക്കൾ യൂണിറ്റ് തലവന്  വിതരണം ചെയ്യുക.

2.കേരള സർക്കാർ സ്റ്റേഷണറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷണറി ഇനങ്ങൾ  ശേഖരിച്ച് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നൽകുക.

3.പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും ഫോമുകളും സർക്കാർ പ്രസ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് പിഎച്ച്ക്യുവിന് കൈമാറുക.

Last updated on Friday 19th of May 2023 PM