ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ

 ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പോലീസ് സേനയുടെ വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ സഹായിക്കുന്ന കേരളാ പോലീസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ശാസ്ത്ര അന്വേഷണ വിഭാഗമാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ.  കേരളാ പോലീസിൻ പുറമെ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയുടെ സേവനം, കേന്ദ്ര പോലീസ് സംഘടനകളായ സി.ബി.ഐ, എൻ.ഐ.എ മുതലായവയും മറ്റ് സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.  ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയുടെ പ്രവർത്തനം ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളിൽ സവിശേഷമാണ്.  കേരളത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കുറ്റവിചാരണ വിശദാംശങ്ങൽ വിരലടയാളത്തിനൊപ്പം കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചരിത്രം
       കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയുടെ മുൻഗാമിയായ തിരുവിതാംകൂർ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ, പഴയ സംസ്ഥാനമായ തിരുവിതാംകൂറിലെ, അന്നത്തെ മഹാരാജാ ശ്രീമൂലം തിരുന്നാൽ 2-5-1900 ൻ ആരംഭിച്ചു.  അയൽ സംസ്ഥാനമായ കൊച്ചിയുടെ ഫിംഗർ റെക്കോർഡുകൾ (1905 സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിച്ചു)  തിരുവിതാംകൂർ ബ്യൂറോയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് 30-6-1950 മുതൽ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ബ്യൂറോ എന്നറിയപ്പെട്ടു.  1956 ൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചപ്പോൽ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
സംഘടന ഘടന
       പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ്, സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോര്ഡ് ബ്യൂറോയുടെ കീഴിൽ നേരിട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ., ജില്ലാ / നഗര തലങ്ങളിൽ പത്തൊന്പത് ജില്ലാ / സിറ്റി ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോകൽ (സിംഗിൽ ഡിജിറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു) ബ്യൂറോ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു.
വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളും, റോളുകളും
       ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് പ്രധാനമായും രണ്് വിഭാഗങ്ങളുണ്്.  (1) സംസ്ഥാന ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ.  ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം. (2) സിംഗിൽ ഡിജിറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോകൽ.  ഓരോ പോലീസ് ജില്ലയിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
സ്റ്റേറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൽ
കേരളത്തിലുടനീളം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്ളിപ്പുകൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു.
കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തികളുടെ മുൻ ശിക്ഷാ വിവരങ്ങൽ പരിശോധിക്കുന്നു.
ഓ വി തിരയൽ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു മുൻ കുറ്റവാളിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥലം കണ്െത്തുന്നു.
അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങൽ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ബന്ധപ്പെട്ട എസ്എച്ച്ഒ മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യ പരിശോധനയുടെ രംഗം കൂടാതെ തെളിവുകൾ/പ്രിന്റുകൾ ശേഖരിക്കുക. പ്രിന്റുകൾ കുറ്റവാളികളുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലകളിലെ കുറ്റവാളികളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക.
 


 

Last updated on Saturday 18th of March 2023 PM