മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിഭാഗം

0471-2726809          spmt.pol@kerala.gov.in

പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ വാഹനങ്ങളുടെ സേവനം, അറ്റകുറ്റപ്പണി, പരിപാലനം എന്നിവ  എസ്പി (എംടി) യുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ജില്ലാ / നഗര സായുധ റിസർവിലോ ബറ്റാലിയനുകളിലോ, ആർjഐ / എപിഐ / എപിഎസ്ഐയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള എംടി വിഭാഗം വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പരിപാലനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ പ്രധാന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രണ്ട് റേഞ്ച് വർക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ നടക്കുന്നു, അതായത്  Dy SsP (MT) നയിക്കുന്ന എംഎസ്പി വർക്ക്ഷോപ്പിലും സെൻട്രൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലും (എസ്എപി).
ശരിയായ ചലനാത്മകത കൈവരിക്കാൻ വലിയൊരു കൂട്ടം വാഹനങ്ങളുടെ സഹായവും പിന്തുണയും പോലീസ് വകുപ്പിന് ആവശ്യമാണ്. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുക, സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കൃത്യ സമയത്ത് ശരിയായ വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കാലക്രമേണ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കേരള പോലീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കേരള പോലീസിന് നിരവധി ബസുകളും ജീപ്പുകളും കാറുകളും ഉണ്ട്. സാധാരണയായി വാഹനങ്ങൾ ലോക്കൽ പോലീസ് (ജില്ലാ പോലീസ്), സിബിസിഐഡി, എസ്ബിസിഐഡി, എപിബിഎൻ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ എംടി വിഭാഗമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ വെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തീരദേശ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 8 തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ഓരോ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും രണ്ട് 12 ടൺ ബോട്ടുകളും ഒരു 5 ടൺ ബോട്ടും ഉണ്ട്, ഇവയ്ക്കു കടലിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

Last updated on Monday 26th of July 2021 PM