പ്രോജെക്ട് "കൂട്ട്"

സൈബർ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കുവാനായി കേരള പോലീസ്, ബച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ സംഘടനുമായി കൈകോർത്ത് കേരളത്തിൽ  നടപ്പിലാക്കുന്ന സമ​​ഗ്ര ബോധവൽക്കരണ നിയമസഹായ പദ്ധതിയാണ് "കൂട്ട്". പദ്ധതിയുടെ ഔദ്ദ്യോ​ഗിക ഉദ്ഘാടനം ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ  26-07-2022 ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവഹിച്ചു.

കുട്ടികളിൽ സുരക്ഷിതമായ ഓൺലൈൻ ഉപയോ​ഗം ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി , ഈ പ​ദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്  ആധുനിക വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി  ഓൺലൈൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും  അവ ഒഴിവാക്കേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി പി-ഹണ്ട് ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുളള ഓൺലൈൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടിയ ജില്ലകളിൽ കൗൺസിലിംങ്ങ് സെന്റെറുകൾ, നിയമസഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതതു ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് ബച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന കൗൺസിലിങ്ങ് സെന്റെറുകളിലൂടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കിരയായ കുട്ടികൾക്ക് മാനസ്സികമായ പിന്തുണ നൽകി കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള നിയമ സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

Last updated on Tuesday 2nd of August 2022 PM