പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്&zwjക്കും കുട്ടികള്&zwjക്കും സുരക്ഷ വര്&zwjദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് 'പിങ്ക് ബീറ്റ്' പട്രോളിംഗ് ഏര്&zwjപ്പെടുത്തി. പിങ്ക് ബീറ്റില്&zwj പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്&zwjപ്പെടുന്നു. ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്&zwj കെഎസ്ആര്&zwjടിസിയിലും സ്വകാര്യ സ്റ്റേജ് കാരിയറുകളിലും പട്രോളിംഗ് നടത്തുകയും ബസ് സ്റ്റോപ്പുകള്&zwj, സ്കൂളുകള്&zwj, കോളേജുകള്&zwj, മറ്റ് പൊതു സ്ഥലങ്ങള്&zwj എന്നിവിടങ്ങളില്&zwj ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

പിങ്ക് പോലീസ് പട്രോള്&zwj

പിങ്ക് പട്രോളിംഗ് കാറുകളില്&zwj ജിപിഎസ് ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും, വാഹനങ്ങളുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും ക്യാമറകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്യാമറ തുടര്&zwjച്ചയായ വിഷ്വലുകള്&zwj കണ്&zwjട്രോള്&zwj റൂമിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ഈ പട്രോളിംഗ് വാഹനത്തിന് ഒരു വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്&zwj നേതൃത്വം നല്&zwjകും, കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്&zwj പട്രോളിംഗ് വിന്യസിക്കുകയും രാവിലെ 8 മുതല്&zwj രാത്രി 8 വരെ പ്രവര്&zwjത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

Pink Police

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി വനിത പോലീസ് സ്റ്റേഷന്&zwj. 23.10.1973 ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് പൊലീസിംഗില്&zwj കേരള പോലീസ് ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറന്നു, പിങ്ക് പോലീസ് പട്രോളിംഗ് കണ്&zwjട്രോള്&zwj റൂം, പിങ്ക് പോലീസ് പട്രോളിംഗ് വാഹനം എന്നിവ സ്ത്രീക്കും കുട്ടികള്&zwjക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയാന്&zwj ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്രമമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തില്&zwj, മേല്&zwjപ്പറഞ്ഞ സംവിധാനം തിരുവനന്ത്പുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളില്&zwj അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്&zwjറെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന്&zwjറെയും പോലീസിന്&zwjറെയും പ്രാഥമിക കടമയാണ്. അതിനാല്&zwj, എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളില്&zwj നിന്നും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കാന്&zwj കേരള സര്&zwjക്കാരും കേരള പോലീസും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

അവര്&zwj അതിക്രമങ്ങളില്&zwj നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വികാരങ്ങള്&zwj അവരുടെ മനസ്സില്&zwj സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്&zwj വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്&zwjദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സില്&zwj സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ശക്തിപ്പെടുത്താന്&zwj സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനായി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്&zwj നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്&zwj നീങ്ങുമ്പോള്&zwj നഗരങ്ങളും നഗര പരിസ്ഥിതികളും ക്രമാതീതമായ നിരക്കില്&zwj വളരുകയാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാന ആശങ്കകളിലൊന്ന് പൊതു ഇടങ്ങളിലെ സുരക്ഷയാണ്. പൊതു ഇടങ്ങളിലെ അക്രമവും ലൈംഗിക പീഡനവും സ്ത്രീകളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, അവശ്യ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും. ഈ സാഹചര്യങ്ങളില്&zwj, സ്ത്രീകള്&zwjക്കും കുട്ടികള്&zwjക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്&zwj ഒഴിവാക്കാന്&zwj, പുതിയ രീതി സ്വീകരിക്കണം.

പിങ്ക് പോലീസ് പട്രോൾ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ : 1515

Standard Operational Procedure One year of Pink Patrol
Last updated on Tuesday 4th of July 2023 AM