മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മെഡൽ ജേതാക്കൾ

 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ  മെഡൽ  ജേതാക്കൾ- 2023

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ  മെഡൽ  ജേതാക്കൾ- 2022

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ  മെഡൽ  ജേതാക്കൾ- 2021

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ  മെഡൽ  ജേതാക്കൾ- 2020

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ  മെഡൽ  ജേതാക്കൾ- 2019

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ  മെഡൽ  ജേതാക്കൾ- 2018

Last updated on Wednesday 16th of August 2023 PM