ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയോ സർക്കാരോ കേരള ഹൈക്കോടതിയോ ഏൽപ്പിച്ച കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കേരള പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ വിഭാഗമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബാധിക്കപ്പെടുന്നതോ കണ്ടെത്താത്തതോ ആയ സങ്കീർണവും ഗുരുതരവുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്റർപോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, കൂടാതെ ഇന്റർപോളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പരിശോധനകളും അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തുന്നു. അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ചുമതല.

ഭരണപരമായ സൗകര്യാർത്ഥം കേരളത്തിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് റേഞ്ചുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലകളായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റേഞ്ചുകളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, വലിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, കണ്ടെത്തപ്പെടാത്തതോ സെൻസിറ്റീവ് ആയതോ ആയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അന്തർസംസ്ഥാന ശാഖകളുള്ള കേസുകൾ മുതലായവ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സവിശേഷ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു.

ഹൈ-ടെക് സെല്ലും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Last updated on Saturday 18th of March 2023 PM