പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ മലയാളദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

 Malayalam Day celebration and Official language week celebration at Police Headquarters  Inaugurated by the State Police Chief